Szilveszter Székelyföldön

5nap / 4éjszaka

Szé­kely­föld egy 2-3 ma­gyar me­gyé­nyi te­rü­let Er­dély ke­leti ré­szén, a Kár­pá­tok lá­bai­nál, a ma­gyar ha­tár­tól több­száz km-re, ahol a la­kos­ság több mint 90%-a még min­dig ma­gyar­nak vallja ma­gát. Tart­sa­nak ve­lünk egy cso­dá­la­tos, fel­emelő uta­zásra a szé­ke­lyek közé, is­mer­ked­je­nek meg Szé­kely­föld vá­ro­sai­val, fal­vai­val, ter­mé­szeti cso­dái­val, gyö­nyörű tá­jai­val, mű­kin­csei­vel, ma­gyar vo­nat­ko­zású tör­té­nelmi em­lé­kei­vel. Az út meg­ha­tá­rozó él­mé­nyét je­len­tik majd a szé­kely ma­gya­rok­kal való ta­lál­ko­zá­sok, akik­nek ven­dég­sze­re­tete, köz­vet­len­sége, ter­mé­sze­tes­sége, jó­lel­kű­sége, se­gí­tő­kész­sége és büsz­kén vál­lalt ma­gyar­ság­tu­data egy már-már el­fe­le­dett vi­lágba vi­szi vissza a lá­to­ga­tó­kat. 
Szé­kely­föld té­len is gyö­nyörű és misz­ti­kus ar­cát mu­tatja a lá­to­ga­tók­nak. A hó­föd­te domb­ol­da­lak, a ha­vas fe­nyő­er­dők, a kis fal­vak téli csendje és nyu­gal­ma fe­lejt­he­tet­len él­ményt nyúj­ta­nak. 

KÉRJE AJÁNLATUNKAT!

PROGRAM:

1. nap: Ma­ros­vá­sár­hely, Szé­kely­ud­var­hely

El­uta­zás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri par­ko­ló­ból reg­gel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az au­tó­busz 6 óra­kor in­dul a Déli pá­lya­ud­var­tól. Uta­zás a Szol­nok – Ár­tánd – Nagy­vá­rad – Ko­lozs­vár – Torda út­vo­na­lon Ma­ros­vá­sár­helyre, Szé­kely­föld leg­na­gyobb vá­ro­sába. Séta Ma­ros­vá­sár­he­lyen, ahol az el­múlt év­ti­ze­dek (kü­lö­nö­sen a Ceauşescu-kor­szak) el­ro­má­no­sít­ási po­li­ti­kája kö­vet­kez­té­ben mára va­la­mi­vel 50% alá csök­kent a ma­gyar­ság rész­ará­nya. 
Szál­lás Szé­kely­ud­var­he­lyen, Er­dély „leg­ma­gya­rabb” vá­ro­sá­ban, ahol a la­kos­ság több mint 95%-a ma is ma­gyar­nak vallja ma­gát (4 éj).

2. nap: Szász­föld (Se­ges­vár, Fe­hér­egy­háza), Szé­kely­ke­resz­túr, Agyag­falva, Szé­kely­derzs

Át­ruc­ca­nás Szász­földre, is­mer­ke­dés a vi­lág­örök­ség­hez tar­to­zó Se­ges­vár ro­man­ti­kus, kö­zép­kori óvá­ro­sá­val. Ezu­tán a szom­szé­dos Fe­hér­egy­há­zán meg­néz­zük a Pe­tőfi mú­zeu­mot és em­lék­par­kot. Rö­vid pi­henő a falu mel­letti Pe­tőfi em­lék­mű­nél, nagy köl­tőnk ha­lá­lá­nak fel­té­te­le­zett hely­szí­nén. 
Délután vissza­té­rünk Szé­kely­földre, és Szé­kely­ke­resz­tú­ron a Gyár­fás-kú­riá­hoz lá­to­ga­tunk, ahol Pe­tőfi az utolsó es­té­jét töl­tötte (a Pe­tőfi em­lék­szoba meg­te­kin­tése). Vissza­út­ban Szé­kely­ud­var­helyre rö­vid fo­tó­szü­netre meg­ál­lunk Agyag­fal­ván, az 1848-as szé­kely nem­zet­gyű­lés em­lék­mű­vé­nél, majd Szé­kely­der­zsen az UNESCO vi­lág­örök­ség­hez tar­to­zó erőd­temp­lo­mot néz­zük meg. A temp­lom belső fa­lán lát­ható a Szt. László le­gen­da na­gyon ér­té­kes kö­zép­kori fres­kója. A falu la­kos­sága ősi szo­kás sze­rint mind a mai na­pig a bás­tyák­ban tá­rolja a sza­lon­nát.

3. nap: Pa­rajd, Ko­rond, Far­kas­laka, Szé­kely­ud­var­hely

Dél­előtt uta­zás Pa­rajdra, lá­to­ga­tás a Kár­pát-me­dence egyik leg­fon­to­sabb só­bá­nyá­já­ban, ahol ma is ak­tí­van fol­yik a ter­me­lés. A tu­ris­tá­kat helyi bá­nya­busz viszi a bar­langba. Itt egy kis ká­polna, ját­szó­tér és szer­szám-, illetve ás­vány­be­mu­tató is fo­gadja a lá­to­ga­tó­kat.
Vissza­út­ban Szé­kely­ud­var­helyre sza­bad prog­ram a fa­ze­kas­mű­vé­sze­té­ről híres Ko­rond köz­ség­ben (er­délyi nép­mű­vé­szeti tár­gyak ki­ra­ko­dó­vá­sára), majd Far­kas­la­kán tisz­tel­gés a nagy szé­kely-ma­gyar író, Ta­mási Áron sír­em­lé­ké­nél. 
A dél­után hát­ra­lévő ré­szét Szé­kely­ud­var­he­lyen tölt­jük. Séta a szé­pen kar­ban­tar­tott bel­vá­ros­ban, és lá­to­ga­tás a vá­ros leg­újabb ne­ve­ze­tes­sé­gé­nél, ab­ban a szo­bor­park­ban, mely a ma­gyar és a szé­kely tör­té­ne­lem nagy­jai­nak ál­lít em­lé­ket. 
Este szil­vesz­teri gá­la­va­csora és mu­lat­ság a szál­loda ét­ter­mé­ben.

4. nap: Lo­vas­szán­nal a Var­sá­gon (Csor­gókő-víz­esés, Tá­las­berce)

Au­tó­bu­szos és lo­vas­szá­nos ki­rán­du­lás a szál­loda szer­ve­zé­sé­ben, helyi kí­sé­rő­vel (össze­sen kb. 8 órás prog­ram). Késő dé­lelőtt uta­zás he­lyi au­tó­busszal a Var­ságra, majd on­nan to­vább 4-6-8 fős, pok­ró­cok­kal ki­bé­lelt, nyi­tott te­tejű lo­vas­szá­no­kon. Feny­ve­sek kö­zött ve­zet az út a Csor­gókő-víz­esé­sig, mely té­len, be­fagyva is szép lát­ványt nyújt. Ezu­tán szán­nal to­vább­uta­zás Tá­las­ber­céig, mely­nek ki­lá­tó­já­nál gyö­nyörű lát­vány fo­gadja a tu­ris­tá­kat: be­lát­hat­ják az egész Var­ság kü­lön­le­ges ta­nya­vi­lá­gát. He­lyi ka­lács- és for­ralt­bor-kós­toló után há­rom­fo­gá­sos ebéd a he­lyi pan­zió ét­ter­mé­ben. (Amennyi­ben a hó mennyi­sége nem teszi le­he­tővé a szá­no­zást, a prog­ra­mot lo­vas­sze­ke­rek­kel bo­nyo­lít­ják le.)
Az újév első es­té­jén kép­ze­let­beli ka­lan­do­zás a „Le­gen­dák föld­jén” – Fa­ze­kas Sza­bolcs kul­tu­rá­lis estje, amely a szé­kely­földi le­gen­dák vi­lá­gába re­píti az uta­so­kat.

5. nap: Ko­lozs­vár

Bú­csú Szé­kely­föld­től, ha­za­út­ban lá­to­ga­tás Ko­lozs­vá­ron, is­mer­ke­dés a vá­ros hí­res ma­gyar em­lé­kei­vel: Szent Mi­hály-temp­lom a Má­tyás szo­bor­ral, Má­tyás ki­rály szü­lő­háza stb. 
Ha­za­uta­zás a Nagy­vá­rad – Ár­tánd – Szol­nok út­vo­na­lon. Ér­ke­zés Bu­da­pest­re, majd Szé­kes­fe­hér­várra a késő esti órák­ban.

 

Utazás: Légkondicionált luxusautóbusszal.

Szállás: 4 éj­sza­ka egy han­gu­la­tos, jó 3*-os szé­kely­ud­var­he­lyi szál­lo­dá­ban, ké­nyel­mes, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. A szál­loda egy kis well­ness-rész­leg­gel (szau­nák, pezs­gő­fürdő) is ren­del­ke­zik, me­lyet a ven­dé­gek in­gyen hasz­nál­hat­nak. 

Nincs éj­sza­kai bu­szo­zás.

Ellátás: Fél­pan­zió (4 bü­fé­reg­geli + 3 bü­fé­va­csora + a 4. na­pon ebéd, illetve ka­lács- és for­ralt­bor-kós­to­lás). A szil­vesz­teri gá­la­va­csora kü­lön fi­ze­tendő.

Időpont: 2013.12.29-01.02.

Részvételi díj: 79.300 Ft /fő

A részvételi díj tartalmazza az autó­bu­szos uta­zást, a 4 éj­sza­kai szál­lást reg­ge­li­vel, 3 bü­fé­va­cso­rát, a 4. napi ebé­det, illetve ka­lács- és for­ralt­bor-kós­to­lást, az út­le­mon­dási biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt prog­ra­mo­kat, de nem tar­tal­mazza az egyéb be­lé­pő­dí­ja­kat.

Szil­vesz­teri gá­la­va­csora és mu­lat­ság ára:18.500 Ft /fő   (kötelező)

A szil­vesz­ter esti gá­la­va­csora és mu­lat­ság ma­gá­ban fog­lalja a kö­vet­ke­zőket: az es­te fo­lya­mán fo­lya­ma­to­san fel­szol­gált több­fo­gá­sos va­csora, haj­nali meg­le­pe­tés fo­gás, kor­lát­lan ital­fo­gyasz­tás, meg­le­pe­tés fel­lépők, élőzene, tom­bola, tűzi­já­ték.


Egyágyas felár: 21.900 Ft /fő


 
Comments