SZILVESZTER DÉL-ITÁLIÁBAN

 
8nap / 7éjszaka

PROGRAM:

1. nap: Eluta­­zás Bu­da­pest­ről reg­gel 6 óra­kor a Déli pá­lya­ud­var­tól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az au­tó­busz 7 óra­kor in­dul a Piac téri par­ko­ló­ból. Uta­zás a Sió­fok – Nagy­ka­ni­zsa – Tor­nyi­szent­mik­lós – Mari­bor – Ljubl­jana – Mestre – Bologna út­vo­na­lon. Szál­lás Fi­renze kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: Tivoli (Hadrianus Villa)

Uta­zás déli irányba, ke­resz­tül az olasz csiz­mán. Út­köz­ben Ti­voli váro­sá­ban Had­ria­nus ró­mai csá­szár pa­lo­ta­együtte­sé­nek mo­nu­men­tá­lis rom­jait néz­zük meg, amely ma az UNESCO vi­lág­örök­sé­gé­nek ré­szét ké­pezi (gyö­nyörű me­di­ter­rán kör­nye­zet).
Szál­lás Ná­poly kör­nyé­kén (5 éj).

3. nap: Sorrentói-fél­szi­get, Amalfi, Ra­vello

Kör­uta­zás helyi au­tó­busszal a cso­dá­la­tos fek­vésű Sor­rentói-fél­szi­ge­ten a Posi­tano – Amalfi – Ravello út­vo­na­lon. Az út­vo­nal a vi­lág egyik leg­szebb pa­no­rá­ma­út­já­nak szá­mít. Séta Amal­fi­ban, egy el­bű­völő kis­vá­ros­ban. A dóm és a Szt. And­rás em­lé­kek meg­te­kin­tése, majd sza­bad­idő. (Szt. And­rás apos­tol Szt. Pé­ter test­vére volt, föl­di ma­rad­vá­nyai a dóm krip­tá­já­ban nyug­sza­nak.) 
Ezt kö­ve­tően is­mer­ke­dés az Amal­fi fe­lett 350 mé­ter­rel ta­lál­ható Ra­vel­lo vá­ro­sá­val. Ra­vel­lo nagy ne­ve­ze­tes­sége a Cimb­rone-villa, en­nek park­já­ban ta­lál­ható az a ki­lá­tó­pont, mely szinte a ten­ger fe­lett le­beg. Az in­nen nyíló pa­no­ráma az Amal­fi kör­nyéki part­vi­dékre leír­ha­tat­lan lát­vány (Itá­lia ta­lán leg­szebb pa­no­rá­mája).

4. nap: Paes­tum, Pom­peji

Dél­előtt uta­zás Paestum le­nyű­göző ókori temp­lo­mai­hoz. A templo­mo­kat a gö­rö­gök épí­tet­ték Krisz­tus előtt 500 kö­rül, ha­sonló szép­ségű temp­lom­együttest még Gö­rög­or­szág­ban sem ta­lá­lunk. Az ása­tási te­rü­le­ten kí­vül le­he­tő­ség az igé­nye­sen kia­la­kí­tott he­lyi mú­zeum meg­te­kin­té­sé­re is. 
A dél­után jó ré­szét Pom­peji­ben, Föl­dünk ta­lán leg­hí­re­sebb ókori rom­vá­ro­sá­ban tölt­jük. Pom­peji a Ró­mai Bi­ro­da­lom egyik vi­rágzó vá­rosa volt, a Ve­zúv Krisz­tus után 79-ben be­kö­vet­ke­zett ki­tö­rése so­rán pusz­tult el. Por és kő­eső te­mette be, de ugyan­akkor kon­zer­válta is az utó­kor szá­mára. 
Este szil­vesz­teri gála­va­csora és mu­lat­ság a ho­tel ét­ter­mé­ben.

5. nap: Sorrento, Capri szigete

Uta­zás Sor­ren­tóba, sza­bad prog­ram. Le­he­tő­ség ha­jó­ki­rán­du­lásra a kö­zeli Capri szi­ge­tére, me­lyet so­kan a vi­lág leg­szebb szi­ge­té­nek tar­ta­nak. Ba­ran­go­lás Cap­rin kis­bu­szok­kal a Ma­rina Gran­de – Ana­capri – Capri út­vo­na­lon. Mind Ana­capri, mind Capri vá­ro­sá­ban lesz kö­zös séta a köz­pont­ban, és ma­rad egy kis sza­bad­idő is e két pa­zar fek­vésű vá­roska ön­álló fel­fe­de­zé­sére.

6. nap: Hercula­neum, Nápoly

Dél­előtt lá­to­ga­tás Her­cula­neum rom­vá­ro­sá­ban. Her­cu­la­neum Pom­peji­hez ha­son­lóan a Ve­zúv ki­tö­rése nyo­mán pusz­tult el Krisz­tus után 79-ben, vul­káni láva te­mette be. Jó­val ki­sebb vá­ros volt Pom­péji­nél, de a há­zak, ut­cák több­sége vala­mi­vel jobb álla­pot­ban ma­radt fenn, mint Pom­peji ese­té­ben.
Ezu­tán is­mer­ke­dés az „Olasz Dél” fő­vá­ro­sá­val, Nápollyal, mely­nek han­gu­lata so­káig em­lé­ke­ze­tes ma­rad az ott járt uta­sok szá­mára. (Cas­tel Nuovo – Új Vár, Ki­rályi Pa­lota, San Carlo Szín­ház, I. Um­berto Ga­lé­ria, Vik­tor Emá­nuel kor­zó stb.) A vá­ros­né­zés so­rán le­he­tő­ség a Nem­zeti Ré­gé­szeti Mú­zeum meg­te­kin­té­sé­re is. Ez a vi­lág egyik leg­gaz­da­gabb ókori em­lé­ke­ket be­mu­tató mú­ze­uma, hi­szen a Pom­peji­ben és Her­cu­lane­um­ban ta­lált mű­kin­csek nagy ré­szét itt he­lyez­ték el.

7. nap: Caserta kas­télya

Bú­csú a dél-olasz szál­lo­dá­tól, uta­zás északi irányba. A ná­po­lyi ki­rá­lyok a Ná­poly mel­letti Ca­ser­tá­ban az 1700-as évek­ben egy mo­nu­men­tá­lis ba­rokk kas­télyt épít­tet­tek a Pá­rizs mel­letti Ver­sailles-i kas­tély min­tá­jára. Ha­son­lóan Ver­sail­les-hoz, a Ca­ser­tai kas­tély­hoz is egy lát­vá­nyos park tar­to­zik. Lá­to­ga­tás a kas­tély dísz­ter­mei­ben, majd is­mer­ke­dés a gyö­nyörű park­kal.
Szál­lás Fi­renze kör­nyé­kén (1 éj).


8. nap:

Ha­za­uta­zás a Bo­logna – Mestre – Ljubl­jana – Mari­bor – Tor­nyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Sió­fok út­vo­na­lon. Ér­ke­zés Szé­kes­fe­hér­várra és Bu­da­pest­re az esti órák­ban.

Figyelem: A programok sorrendje az időjárás és a mú­ze­umok nyitvatartásának függvényében esetleg vál­tozhat.

 


Utazás: Légkondicionált luxusautóbusszal.

Szállás

7 éj­szaka szín­vo­na­las szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
1-1 éj­szaka tran­zit­szál­lás oda- és vissza­út­ban Firenze kör­nyé­kén egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban. 
5 éj­szaka Ná­poly kör­nyé­kén egy emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban. A szál­loda well­ness-rész­leg­gel is ren­del­ke­zik, me­lyet a ven­dé­gek kü­lön té­rí­tés el­le­né­ben ve­het­nek igénybe (ja­cuzzi, sza­una, gőz­fürdő, él­mény­zu­hany, masszázs). 
Nincs éj­sza­kai bu­szo­zás.

Ellátás: Fél­pan­zió (bü­fé­reg­geli + 6 es­tére 3 fo­gá­sos va­csora). A szil­vesz­ter esti gá­la­va­csora kü­lön fi­ze­tendő.

Részvételi díj: 2013. dec. 28-2014. jan. 4   157.500 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza az autó­bu­szos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szál­lást reg­ge­li­vel, 6 va­cso­rát, az út­le­mon­dási biz­to­sí­tást, a prog­ra­mo­kat, a Fe­hér­vár Tra­vel ide­gen­ve­ze­tő­jét az in­du­lás­tól az ér­ke­zé­sig, de nem tar­tal­mazza a be­lé­pő­dí­ja­kat, va­la­mint a Capri prog­ram­hoz tar­tozó hajó- és kis­busz­je­gye­ket.

Szil­vesz­teri gála­va­csora és mulat­ság ára: 21.000 Ft /fő  (kötelező)

A szil­vesz­ter esti gá­la­va­csora és mu­lat­ság ma­gá­ban fog­lalja a kö­vet­kezőket: wel­come-­kok­tél, 5 fo­gá­sos gá­la­va­csora, bor, egy po­hár pezsgő, az este fo­lya­mán élőzene, tánc, éj­fél­kor tűzij­á­ték.

Egyágyas felár: 41.000 Ft/fő

KÉRJE AJÁNLATUNKAT!
Comments