Madeira, az örök tavasz szigete

8nap / 7éjszaka
 

A Por­tu­gá­liá­hoz tar­tozó szi­get az At­lanti-óce­án­ban ta­lál­ható, Észak-Af­rika part­jai­tól mint­egy 500 kilo­mé­terre. A szi­get vonz­ere­jét első­sor­ban a me­se­szép tá­jak, az eg­zo­ti­kus nö­vény­zet, a ren­ge­teg vi­rág, a bá­jos fal­vak je­len­tik, és nem utol­só­sor­ban a szinte örökké ta­va­szias, kel­le­mes ég­haj­lat. A sok nap­sü­tés a szi­get déli ré­szén – ahol az ál­ta­lunk hasz­nált szál­lo­dák ta­lál­ha­tóak – ak­kor is jel­lemző, ha a szi­get kö­zépső vagy északi ré­szén eset­leg fo­lya­ma­to­san bo­rult az idő.


PROGRAM: 

1. nap:

Eluta­zás Bu­da­pest­ről Ma­dei­rára. Transz­fer a funchali szál­lo­dába (7 éj).

2. nap: Funchal (bo­ta­ni­kus kert, piac, óvá­ros)

Dél­előtt sza­bad prog­ram, pi­he­nés. Dél­után is­mer­ke­dés Ma­de­ira me­se­szép fek­vésű fő­vá­ro­sá­val, Funchal­lal (kb. 5 óra). Elő­ször a bo­ta­ni­kus ker­tet néz­zük meg: szub­tró­pusi és tró­pusi nö­vé­nyek Af­ri­ká­ból, Ázsi­ából, Dél-Ame­ri­ká­ból és Auszt­rá­liá­ból; kak­tusz­gyűj­te­mény; eg­zo­ti­kus ma­da­rak; pa­zar pa­no­ráma Funchalra. Ezu­tán lá­to­ga­tás a vá­rosi pia­con, ahol a Ma­dei­rán ter­mesz­tett szub­tró­pusi gyü­möl­csök, zöld­sé­gek és vi­rá­gok hi­he­tet­len vá­lasz­té­kát kí­nál­ják. A dél­után hát­ra­lévő ré­szé­ben séta Funchal szé­pen kar­ban­tar­tott óvá­ro­sá­ban (ka­ted­rá­lis, Egy­házi Mű­vé­sze­tek Mú­ze­uma, vá­ros­háza, Je­zsu­ita temp­lom stb.).

3. nap: Kelet-Madeira (Camacha, Pico do Arieiro, Ribeiro Frio, San­tana, Por­tela-hágó, Machico, Ponta do Ga­rajau)

Egész na­pos ki­rán­du­lás (8-9 óra). Elő­ször a szi­get bel­se­jé­nek egyik leg­na­gyobb fa­lu­jába, Ca­machába uta­zunk. Ca­macha a hí­res ma­dei­rai ko­sár­fonó ipar köz­pontja. Ezu­tán jó idő ese­tén fel­ka­pasz­ko­dunk Ma­de­ira má­so­dik leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csára. A Pico do Arieiro 1818 mé­ter ma­gas, tiszta idő­ben nagy­szerű ki­lá­tás nyí­lik a kör­nyező szik­la­vi­lágra. A csúcs­ról l­ejőve pi­henő Ri­be­iro Frió­ban, a piszt­ráng­ne­velő meg­lá­to­ga­tása. 
A szi­get északi lej­tőin le­eresz­kedve is­mer­ke­dés San­tana fa­lu­val és an­nak jel­leg­ze­tes nád­te­tős há­zai­val. Ebéd egy he­lyi ét­te­rem­ben. 
Dél­után a Por­tela-há­gón ke­resz­tül ér­ke­zünk meg Ma­deira leg­ke­le­tibb pont­ja­ira. Ki­lá­tó­pon­tok fel­ke­re­sése után séta a szi­get má­so­dik leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban, Machicó­ban. Vissza­út­ban a szál­lo­dá­hoz meg­álló a Ponta do Ga­ra­jau fok mo­nu­men­tá­lis Krisz­tus szob­rá­nál, ahon­nan lé­leg­zet­el­állí­tó pa­no­ráma nyí­lik Ma­deira déli part­ja­ira.

4. nap: Monte, Pico dos Bar­ce­los, Cur­ral das Freiras

A dél­előt­töt a Funchal fe­lett ta­lál­ható Monte vá­ros­ká­ban tölt­jük. Funchal köz­pont­já­tól ka­bi­nos fel­vo­nó­val me­gyünk fel Mon­téba. Az uta­zás so­rán meg­cso­dál­hat­juk Ma­de­ira fő­vá­ro­sá­nak kü­lön­böző ne­gye­deit. Mon­té­ban kö­zös lá­to­ga­tás a Monte Pa­lace Tró­pusi Kert­ben (eg­zo­ti­kus fák a vi­lág min­den ré­szé­ből; ja­pán kert; apró ta­vacs­kák dísz­ha­lak­kal; csem­pe­fest­mé­nyek, me­lyek Por­tu­gá­lia tör­té­nel­mét me­sé­lik el; ás­vány­kiál­lí­tás stb.). Ezu­tán a mon­tei Miasszon­yunk temp­lo­mot te­kint­jük meg, ahol le­ró­juk ke­gye­le­tün­ket az utolsó ma­gyar ki­rály, IV. Ká­roly sír­já­nál.
A Mon­té­ból Funchalba való le­ju­tás ősi módja a to­bog­gan nevű spe­ciá­lis szán, amit két jól meg­ter­mett férfi kor­má­nyoz a szán mel­lett futva, mi­köz­ben az nagy se­bes­ség­gel csú­szik le­felé az asz­fal­ton. Le­he­tő­ség a to­bog­gan ki­pró­bá­lá­sára (ára: kb. 15 EUR, a hely­szí­nen fi­ze­tendő). A mon­tei prog­ram után bor­kós­toló a vi­lág­hírű ma­de­irai bo­rok­ból. 
Dél­után elő­ször a Bar­ce­los ki­lá­tó­pont­ról gyö­nyör­kö­dünk Funchal és kör­nyé­ké­nek pa­no­rá­má­já­ban, majd ki­rán­du­lás a szi­get bel­se­jébe. Sűrű eu­ka­lip­tusz er­dőn ke­resz­tül ha­ladva ér­ke­zünk meg az 1000 mé­ter ma­ga­san lévő Ser­rado-nye­regre, ahon­nan kb. 15 perc gya­log­lás­sal ér­hető el a Ser­rado-ki­lá­tó­pont. In­nen fe­lejt­he­tet­len pa­no­ráma nyí­lik Ma­de­ira he­gye­ire és a több száz mé­ter­rel alatta lévő majd­nem ke­rek völgy­ben ta­lál­ható Cur­ral das Frei­ras fa­lura. A fa­luba le­eresz­kedve rö­vid séta és kós­toló a he­lyiek ál­tal ké­szí­tett Ginja li­kőr­ből.

5. nap: Le­va­da túra, Santa Ma­ria ha­jó­zás

Sza­bad prog­ram, pi­he­nés, il­letve le­he­tő­ség részt­venni 2 fa­kul­ta­tív prog­ra­mon.
Fa­kul­ta­tív prog­ram: Le­vada túra
Uta­zás a szi­get ke­leti ré­szén ta­lál­ható Roc­hão-ba. In­nen könnyű tú­rá­zási le­he­tő­ség egy le­vada men­tén Ca­macháig (2,5 km, kb. 1,5 óra). A túra so­rán le­he­tő­ség nyíl­ik Ma­de­ira ki­vé­te­les ter­mé­szeti szép­sé­geit köz­vet­le­nül is meg­ta­pasz­talni. 
A fa­kul­ta­tív prog­ram ára: kb. 15 EUR (min. 20 fő ese­tén) – hely­szí­nen fi­ze­tendő (ga­ran­tált in­du­lás).
Fi­gye­lem: A fen­t­iek­ben egy könnyű le­vada tú­rát aján­lunk, amely bár­mely nor­mál kon­dí­ció­ban lévő uta­sunk ál­tal tel­je­sít­hető. Ezen kí­vül ter­mé­sze­te­sen le­he­tő­ség van szá­mos más út­vo­nal men­tén is kü­lön­böző ne­héz­ségi fokú le­vada tú­rát tenni. En­nek meg­szer­ve­zé­sé­ben ma­de­irai part­ne­rünk és ide­gen­ve­ze­tőnk a hely­szí­nen se­gít­sé­get nyújt.
Fa­kul­ta­tív prog­ram: Santa Ma­ria ha­jó­zás 
Ha­jó­ki­rán­du­lás a funchali ki­kö­tő­ből, Ko­lum­busz Santa Ma­ria nevű ha­jó­já­nak tö­ké­le­tes má­sá­val. A vi­tor­lás fe­dél­zete kor­hűen van be­ren­dezve, így a tu­ris­ták a kö­zel 3 órás prog­ram so­rán nem csak tér­ben, a déli par­tok men­tén ha­ladva te­het­nek uta­zást, ha­nem idő­ben is, a XV. szá­zadba vissza­csöp­penve érez­he­tik ma­gu­kat. Sze­ren­csés eset­ben del­fi­ne­ket és bál­ná­kat is le­het látni a ha­jó­zás so­rán.
A fa­kul­ta­tív prog­ram ára: kb. 30 EUR – hely­szí­nen fi­ze­tendő. Az ár nem tar­tal­mazza a transz­fer­költ­sé­get a szál­loda és a ki­kötő kö­zött. (Fi­gye­lem: A ha­jó­já­ra­tot vi­ha­ros idő ese­tén tö­röl­he­tik.)

6. nap: Nyu­gat-Ma­de­ira (Câ­mara de Lo­bos, Cabo Girão, út a ten­ger fe­lett, Porto Mo­niz, Paúl da Serra)

Egész na­pos ki­rán­du­lás (kb. 9 óra). Kora dé­lelőtt séta Câ­mara de Lo­bos­ban, egy fes­tői ha­lász­fa­lu­ban (Wins­ton Churchill ked­venc tar­tóz­ko­dási he­lye volt). A kö­vet­kező prog­ra­munk a Cabo Girão. Ez a ha­tal­mas szik­la­tömb 580 mé­ter­rel emel­ke­dik a ten­ger fölé (lé­leg­zet­el­állí­tó pa­no­ráma). To­vább­uta­zás Ri­be­ira Brava érin­té­sé­vel a szi­get északi part­jára az En­cu­me­ada-há­gón ke­resz­tül. 
Ér­ke­zés egy gyö­nyörű pa­no­rá­ma­úton Porto Mo­nizba, Ma­de­ira észak­nyu­gati csücs­kébe. Ebéd, majd rö­vid sza­bad­idő. Le­he­tő­ség az ak­vá­rium meg­te­kin­té­sé­re. Dél­után fel­ka­pasz­ko­dunk az 1400 mé­te­res ma­gas­ság­ban lévő Paúl da Serra fenn­síkra. Ez a kiet­len, mo­csa­ras vi­dék pont az el­len­téte a buja nö­vény­zet­tel bo­rí­tott ten­ger­part kö­zeli te­rü­le­tek­nek. Ha­ma­ro­san is­mét le­eresz­ke­dünk a déli part kö­ze­lébe, Ponta do Sol fa­luba, és ba­nán­ül­tet­vé­nyek men­tén ha­ladva ér­ke­zünk vissza Funchalba.

7. nap: Madeira Te­ma­ti­kus Park

Sza­bad prog­ram, pi­he­nés.
Fa­kul­ta­tív prog­ram: Dél­előtt ki­rán­du­lás (4-5 óra) a Ma­de­ira Te­ma­ti­kus Parkba, mely lát­vá­nyos for­má­ban be­mu­tatja mind­azt, amit Ma­deirá­ról tudni ér­de­mes: Ma­de­ira fel­fe­de­zése, tör­té­nelme, je­lene, föld­rajza, ha­gyo­má­nyok, kéz­mű­ve­sek, gaz­da­sági élet, a szi­get leg­szebb tájai, Ma­de­ira jel­ké­pei stb. A park hon­lapja:www.parquetematicodamadeira.pt
A fa­kul­ta­tív prog­ram ára: 7.400 Ft - be­lé­pő­vel (ga­ran­tált in­du­lás).
Fa­kul­ta­tív prog­ram: Es­pe­tada-est
Va­csora egy ti­pi­kus he­lyi ét­te­rem­ben: ma­dei­rai pa­ra­di­csom- vagy zöld­ség­le­ves, es­pe­tada (nyár­son gril­le­zett mar­ha­hús­da­ra­bok), ve­gyes kö­ret, desszert, ma­de­irai bo­rok. Va­csora köz­ben az éne­ke­sek por­tu­gál nép­da­lo­kat ad­nak elő (fado), az est fény­pontja pe­dig a he­lyi fol­klór­cso­port be­mu­ta­tója.
A fa­kul­ta­tív prog­ram ára: 8.800 Ft (ga­ran­tált in­du­lás).

8. nap:  Transz­fer a re­pü­lő­tér­re, ha­za­uta­zás Bu­da­pest­re.

Fi­gye­lem: A prog­ra­mok sor­rendje a nyitva tar­tá­sok függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.


Utazás: A TAP (po­rtu­gál nem­zeti légi­tár­sa­ság) me­net­rend sze­rinti re­pü­lő­já­ra­ta­ival, lissza­boni át­szál­lás­sal. A TAP já­ra­tai Bu­da­pest­ről ál­ta­lá­ban kora reg­gel in­dul­nak, így a cso­port az első nap késő dél­előtt ér­ke­zik meg Madei­rára. A ha­za­úton pe­dig – mi­vel a por­tu­gál lé­gi­tár­sa­ság já­ra­tai Bu­da­pest­re ál­ta­lá­ban a késő dél­utáni órák­ban ér­kez­nek – az utolsó na­pon a cso­port Ma­dei­rát a dé­lelőtti órák­ban hagyja el. Több­ször elő­for­dult már, hogy a TAP a fog­la­lás után mó­do­sí­totta a já­ra­tok in­du­lási ide­jét, de saj­nos a légi­tár­sa­sá­gok me­net­rend­jébe nincs bele­szó­lá­sunk. Amennyi­ben pon­to­san ér­dekli a já­ra­tok in­du­lása/ér­ke­zése, kér­jük ér­dek­lőd­jön iro­dánk­ban kb. 1,5 hó­nap­pal in­du­lás előtt.

Szállás:

„A” jelű csoport: 7 éj­szaka Funchal­ban, egy 3 csil­la­gos, a Dori­sol szál­lo­da­lánc­hoz tar­tozó ho­tel­ben. (www.dorisol.com). A szál­loda Funchal szál­lo­da­ne­gye­dé­ben ta­lál­ható, 300 mé­terre az óce­án­tól és a Lido uszo­da­komp­lexumtól, vala­mint 2 km-re a vá­ros­köz­pont­tól. A két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban mű­hol­das tévé, te­le­fon, széf, mi­ni­bár/hűtő, haj­szá­rító szol­gálja a ven­dé­gek ké­nyel­mét. A szo­bák több­sé­gé­ből gyö­nyörű pa­no­ráma nyí­lik Funchalra vagy az óce­ánra. A szál­lo­dá­hoz külső és belső úszó­me­dence, vala­mint kon­di­te­rem, ja­cuzzi és te­nisz­pá­lya is tar­to­zik. A szál­lo­dá­tól a hét 6 nap­ján in­gye­nes bu­szok jár­nak a köz­pontba és vissza.

„B” és „C” jelű cso­por­tok: 7 éj­szaka Funchal­ban, egy 4 csil­la­gos ho­tel­ben. A szál­lo­dák a vá­ros­köz­pont­tól kb. 2-2,5 km-re, az óce­án­part­tól és a Lido uszo­da­komp­lexum­tól pe­dig kb. 300 mé­terre ta­lál­ha­tók. A két­ágyas, für­dő­szo­bás, er­ké­lyes szo­bák­ban mű­hol­das tévé, te­le­fon, ven­ti­lá­tor/lég­kon­di­cio­náló, mi­ni­bár, széf és haj­szá­rító szol­gálja a ven­dé­gek ké­nyel­mét. A szál­lo­dák­hoz két úszó­me­dence is tar­to­zik, ezen kí­vül kü­lön té­rí­tés el­le­né­ben a well­ness-köz­pont szol­gál­ta­tá­sait is igénybe ve­he­tik. A vá­ros­köz­pontba a szál­loda in­gye­nes bu­szá­val („B”), vagy a hotel előtt köz­le­kedő helyi já­ra­tos au­tó­busz se­gít­sé­gé­vel („C”) is be le­het jutni. Bő­vebb in­for­má­ciók a szál­lo­dák­ról: már­ci­usi cso­port („B”) ese­té­ben: 
www.cardosomadeirahotels.com
az áp­ri­lisi cso­port ese­té­ben („C”): 
www.hotelgirassolmadeira.com

Ellátás: Bü­fé­reg­geli + 2 ebéd (a 3. és 6. na­po­kon) / fa­kul­ta­tív bü­fé­va­csora a 6. és a 7. nap ki­vé­te­lé­vel.

Időpontok

Részvételi díjak

2014. febr. 15-22.   A  199.500Ft /fő + reptéri illeték

2014. márc. 15-22.  B  221.300Ft/fő + reptéri illeték

2014. ápr. 5-12.       C  232.500FT/fő + reptéri illeték


A részvételi díj tartalmazza
 a re­pü­lő­je­gyet, a 7 éj­sza­kai szál­lást reg­ge­li­vel, a 3. és 6. napi ebé­det, az út­le­mon­dási biz­to­sí­tást, a helyi au­tó­buszt, a fenti prog­ra­mo­kat he­lyi ide­gen­ve­ze­tő­vel, a Fe­hér­vár Tra­vel ide­gen­ve­ze­tő­jét (a bu­da­pesti in­du­lás­tól a bu­da­pesti ér­ke­zé­sig), és a kö­vet­kező be­lé­pő­dí­ja­kat: Funchal Bo­ta­ni­kus Kert, Egy­házi Mű­vé­sze­tek Mú­ze­uma, ka­bi­nos fel­vonó Mon­téba, Monte Pa­lace Tró­pusi Kert.

A rep­téri il­le­ték 2013 au­gusz­tu­sá­ban kb. 60.400 Ft, de ez az összeg az in­du­lá­sig vál­toz­hat.

 
Comments